Rada Społeczna

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, przy Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu działa Rada Społeczna. Jest to organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego oraz doradczy kierownika placówki.

Na mocy Uchwały nr XI/108/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu, w skład Rady Społecznej wchodzą:
1. Przewodniczący (osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta):
– Tadeusz Zych,
2. Członkowie:
a. przedstawiciel Wojewody:
– Robert Popek,
b. przedstawiciele Rady Miasta:
– Teresa Gołębiowska – Piś,
– Adam Rębisz,
– Leszek Ogorzałek.