Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPORL.

 • Data publikacji strony internetowej: 27.08.2014
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-02-2021

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Witryna nie jest dostosowana do przeglądania na małych wyświetlaczach urządzeń przenośnych.
 • Brakuje efektywnego mechanizmu pomijania treści powtarzalnych.
 • Nagłówki nie odzwierciedlają struktury treści, nawigacja za pomocą nagłówków jest nieefektywna.
 • Cele łączy umożliwiających pobieranie dokumentów są niejasne.
 • Tabele danych nie mają oznaczonych nagłówków.
 • W głównym menu nawigacyjnym znajdują się pozycje prowadzące do pustych stron bez treści, pełniących funkcje stron „przejściowych”.
 • Część załączonych plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany dokumentów).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 21-12-2020
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01-03-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Zgadzaj
 • E-mail: targowa4@op.pl
 • Telefon: +48 15 822 50 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej
 • Adres: ul. Targowa 4, 39-400 Tarnobrzeg
 • E-mail: martarg@onet.pl
 • Telefon: +48 15 822 50 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej znajduje się w jednym budynku: przy ul. Targowej 4.

Budynek i pomieszczenia Ośrodka są dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie:

 • przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób             z niepełnosprawnościami,
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami,
 • przy wejściu nie ma systemu naprowadzania, nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich znajdujący się przy schodach,
 • w budynku jest winda dostępna dla osób na wózkach,
 • osoby na wózkach mogą się poruszać po korytarzach i mają dostęp do pomieszczeń na parterze oraz na piętrach budynku,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdej kondygnacji budynku.

Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

Informację wprowadził: admin

Dane koordynatorów do spraw dostępności

W celu realizacji zdań związanych z zapewnieniem dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej oraz cyfrowej w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu wyznacza się osoby do pełnienia odpowiednich funkcji.

 1. Funkcję koordynatora do spraw dostępności architektonicznej oraz dostępności informacyjno – komunikacyjnej pełni:
  Mirosław Zgadzaj
  adres: ul. Targowa 4, 39-400 Tarnobrzeg
  tel. 15 822 50 20
  email: targowa4@op.pl
 2. Funkcje koordynatora do spraw dostępności cyfrowej pełni:
  Mariusz Grabias
  adres: ul. Targowa 4, 39-400 Tarnobrzeg
  tel. 15 822 50 20
  email: targowa4@op.pl

Druk do pobrania