Status prawny

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną i prowadzącym działalność na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
  2. Uchwały nr XIII/153/99 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 23 września 1999 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Ośrodka Medycyny Pracy i Lecznictwa,
  3. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, numer KRS 0000009574 z dnia 30.04.2001 r.,
  4. Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000010186,
  5. Innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
  6. Statutu Ośrodka,
  7. Wewnętrznych przepisów.