Medycyna pracy

Komunikat dotyczący stanowiska Głównego Inspektora Pracy, w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.

Informacja Główny Inspektor Pracy

Medycyna pracy stanowi interdyscyplinarną dziedzinę służby zdrowia zajmującą się ochroną zdrowia pracowników przed działaniem szkodliwych czynników w ich miejscach pracy. Obejmuje ona nie tylko proces diagnostyki i leczenie chorób zawodowych, ale i ich orzecznictwo, a przede wszystkim profilaktykę tych schorzeń.
Ustawa o służbie medycyny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną.
W ramach medycyny pracy nasz Ośrodek zapewnia kompleksową obsługę i możliwość skorzystania z porad lekarskich.

W zakres naszej oferty wchodzą:

 1. Badania profilaktyczne:
  a) wstępne – przy podejmowaniu zatrudnienia lub zmianie stanowiska pracy,
  b) okresowe – osób pracujących,
  c) kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,
 2. Badania kierowców i kandydatów na kierowców,
 3. Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (czyli tzw. „sanepidowskie książeczki zdrowia”).

W celu wysłania pracownika na badania z zakresu medycyny pracy, pracodawca pobiera skierowanie i uzupełnia (umieszczone do pobrania na dole strony), przy zwróceniu szczególnej uwagi na właściwe zaznaczenie czynników szkodliwych i uciążliwych. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem do gabinetu medycyny pracy (gab.120, I piętro) naszego Ośrodka, gdzie zakładana jest indywidualna dokumentacja medyczna. Następnie kierowany jest do lekarzy specjalistów oraz na badania diagnostyczne. Po wykonaniu wszystkich koniecznych badań, pracownik zgłasza się z wynikami do naszej placówki. Na podstawie orzeczeń od specjalistów i wyników badań, lekarz medycyny pracy orzeka o stanie zdrowia, wydaje pacjentowi właściwe orzeczenie lub zaświadczenie.

Na własny wniosek, profilaktyczną opieką zdrowotną służby medycyny pracy mogą zostać objęte osoby:

 1. prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące,
 2. wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, ubiegające się o uzyskanie orzeczenia do prawa jazdy kat. A, B, C.

Diagnostyczne badania wykonywane poza strukturami Ośrodka oraz badania specjalistyczne realizowane są w ramach umów zawartych z innymi jednostkami.

Dokumentacja udzielanych świadczeń zdrowotnych prowadzona jest na kartach badań oraz w zbiorczych rejestrach przechowywanych w rejestracji i gabinecie medycyny pracy, archiwizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ośrodek zapewnia ochronę danych osobowych dokumentacji medycznej. Faktury dla zleceniodawców przesyłane są drogą pocztową. Opłat za badania wykonane na własny wniosek dokonuje się w rejestracji osobie uprawnionej, gdzie wystawiana jest faktura.

Gabinet medycyny pracy – nr 120 (I piętro)
czynny:
od poniedziałku do piątku w godz.: 700– 1435
tel.: 822 50 20 (wewn. 29)

W ramach medycyny pracy przyjmują:
lek. med. Zbigniew Dziurzyński
lek. med. Małgorzata Korczyńska – przyjmuje w czasie nieobecności lek. med. Z. Dziurzyńskiego

Personel:
Marzena Koptyra – (st. pielęgniarka)
Jadwiga Zgadzaj – (st. pielęgniarka)

 

Druk do pobrania