Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa pacjenta

W czasie korzystania ze świadczeń zdrowotnych pacjent
ma prawo do:

 • poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 • świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
 • informacji o rozkładzie gabinetów i innych pomieszczeń,
  z których będzie korzystał w czasie zabiegów zdrowotnych,
 • pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do zabiegów zdrowotnych i badań.

Do obowiązków pacjenta należy:

 • przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka,
 • przestrzeganie zakazu palenia, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków i innych środków odurzających na terenie Ośrodka,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej,
 • posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 • informowanie o współistniejących chorobach, implantach, rozrusznikach, itp.,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.

Pacjent, który ma zastrzeżenia wobec pracy Ośrodka ma prawo do złożenia skargi. Przedmiotem zażalenia może być:

 • naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawcę,
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników SPORL.

Skargi mogą być wnoszone ustnie lub/i pisemnie.

Skargi można składać w następujący sposób:

 • w formie ustnej – u Kierownika Ośrodka w każdą środę w godz.: 1100 – 1300, (pok. nr 203, II piętro),
 • w formie pisemnej – do książki skarg i zażaleń znajdującej się w rejestracji Ośrodka, od poniedziałku do piątku w godz.: 800 – 1500.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).